Kompass 2026

 

Under åren 2022-2026 breddar vi vår målsättning för hållbarhetsarbetet med en tydligare koppling till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Med hjälp av dessa har vi tagit ut vår riktning – Vår Kompass 2026. Kompassen anger mätbara mål för bland annat energi och miljö samt social hållbarhet.

Energi och miljö

Vårt övergripande mål gällande ekologisk hållbarhet knyter an till energi och miljöområdena. Vi ska under perioden 2022-2026 minska vår totala miljöpåverkan i scope 1-3. Nedan mål i Agenda 2030 har legat till grund för periodens mål gällande den ekologiska hållbarhetsambitionen.

-10%

så mycket ska vattenförbrukningen minska per kvm uppvärmd yta till 2026.

Grön energi

Vi ska fortsatt använda miljömärkt el och utöka egenproducerad el. Vi ska genomföra energieffektivisering om -6% för el och fjärrvärme och öka möjligheterna för elbilsladdning.

-6%

Så mycket ska el- och fjärrvärmeanvändning minska per kvm. Dessutom ska vi:

ha fossilfri bilpark, installera 3 solcellsanläggningar & slutföra LED-byte.

Kompensation

Material- & leverantörsval värderas årligen. Egen bilpark är fossilfri senast 2026 och laddning för hyresgäster utökas. Utsläpp från interna transporter samt fastighetsdriftdrift av ska klimatkompenseras.

Hållbart Ängelholm

Två fastigheter per år ska få laddplatser. En fastighet per år ska få uppgraderad utemiljö. Fastighetsdrift samt drivmedel ska klimatkompenseras.

Biologisk mångfald

En fastighet per år förses med uppgraderad utemiljö, med fokus på biologisk mångfald genom pollinatörsvänliga växter och insektshotell.

Social hållbarhet

Som samhällsaktör har vi både förmåga och ansvar att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Följande FN-mål kan kopplas till vår Kompass 2026.

Välmående personal

Alla medarbetare erbjuds friskvård och årlig läkarundersökning. Lokal sponsring med fokus på hälsa, idrott och kultur.

Attraktiv arbetsgivare

Verka för fortsatt hög trivsel och högt engagemang hos medarbetarna. Alla eventuella arbetsplatsolyckor ska följas upp.

Smart Ängelholm

Vi ska utveckla vårt medlemskap i Ängelholms Akademi & erbjuda alla medarbetare vidareutbildning för breddad kompetens.

Likvärdiga möjligheter

Medlen till sponsring ska fördelas jämlikt mellan könen.

Jämställt Ängelholm

Medlen till sponsring ska fördelas jämlikt mellan könen.

Glada hyresgäster

Hyresgästernas kundnöjdhet ska mätas vid två tillfällen. Genom passagesystem på kvarvarande fastigheter eftersträvas ökad trygghetskänsla.